Đánh giá Damson Vulcan

Đánh giá của Damson Vulcan: rất nhiều, Damson làm những gì nó nói trên tin, nhưng chúng tôi muốn nó làm tốt hơn...